Ống thổi cao su và vòng chữ O

Vòng đệm, ống cao su, vòng chữ O và nêm cung cấp độ kín giữa vòng đệm và trục (hoặc vỏ) và vòng giao phối và trục (hoặc vỏ). Phần tử niêm phong thứ cấp cho vòng giao phối luôn luôn là trục tĩnh (mặc dù nó có thể đang quay). Các yếu tố niêm phong thứ cấp cho vòng đệm được mô tả là máy đẩy hoặc không đẩy theo hướng dọc trục. Thuật ngữ đẩy được áp dụng cho các vòng đệm thứ cấp phải được đẩy qua lại bởi sự chuyển động của trục hoặc vòng sơ cấp trong khi các vòng đệm thứ cấp không đẩy là tĩnh và được liên kết với các vòng đệm kín.